Vlastnosti

 • Dvojzložková veľmi dobre injektovateľná elastomérová živica na báze polyuretánu,
 • mimoriadne nízka viskozita a nepatrné povrchové napätie,
 • variabilne nastaviteľná reakčná doba,
 • rýchly hydroizolačný účinok, trvalá vodotesnosť so štruktúrou s uzavretými pórmi,
 • vysoká miera elasticity a flexibility pri nízkych teplotách,
 • veľmi dobrá hygiena vody a zlučiteľnosť so životným prostredím,
 • certifikovaná na injektáž betónu podľa STN EN 1504 -5 (CE), murivo podľa WTA 4-4-04 (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť), podľa smernice UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre kontakt s pitnou vodou, podľa skúšobných zásad pre injektáž do pôdy a podzemnej vody DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku),
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Pružná hydroizolačná výplň trhlín, škár a dutín v pozemnom staviteľstve,
 • STN EN 1504 -5 klasifikácia U(D2) W(1) (1/2/3/4) (5/40),
 • injektážne práce v rámci podzemných a inžinierskych stavieb,
 • utesnenie injektážnych hadíc,
 • hydroizolácia nádrží pitnej vody,
 • hydroizolácia muriva proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti,
 • výplň trhlín v stavbách vystavených vysokému chemickému zaťaženiu, napr. zariadenia na skladovanie, stáčanie a vykladanie látok ohrozujúcich vodu,
 • hydroizolácia (clonová injektáž) a spevnenie základovej pôdy. 

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123