Všeobecné pokyny a povinné informácie

 

MC-Bauchemie pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi zodpovedajúc zákonným predpisom vzťahujúcim sa na ochranu osobných údajov a v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.  

 

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou na tejto webovej stránke je:MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Müllerstraße 1-8
46238 Bottrop
Germany 

Phone: +49 (0) 2014 101-0
Fax: +49 (0) 2014 101-400
E-Mail: info(a)mc-bauchemie.de

 

Osoba poverená ochranou údajov

Pre náš podnik sme ustanovili osobu poverenú ochranou údajov:

 

Andreas Kuczera

Osoba poverená ochranou údajov podnikovej skupiny MC

Phone: +49 (0) 20 41 101-0

Fax: +49 (0) 20 41 101-400

E-Mail: dsb(a)mc-bauchemie.de

Evidencia dát na našej webovej stránke


Cookies

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané cookies. Cookies nepoškodia Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka príjemnejšia pre používateľa, účinnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré  sa umiestnia vo Vašom počítači a uložia sa na Vašom prehliadači.

 

Väčšina nami používaných cookies sú takzvané  “sezónne cookies”. Po ukončení Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné cookies ostanú uložené na Vašom koncovom zariadení až dovtedy, kým ich vymažete. Tieto cookies nám umožnia rozpoznať Váš prehliadač pri najbližšej návšteve.

 

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o umiestnení cookies a aby ste cookies povolili len v ojedinelých prípadoch, vylúčili prijatie cookies pre určité prípady alebo celkove, a aby ste aj aktivovali automatické vymazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní cookies môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti tejto webovej stránky.

 

Cookies, ktoré sú potrebné k vykonaniu elektronického komunikačného postupu alebo k poskytnutiu určitých, Vami požadovaných funkcií, budú uložené do pamäte na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO (Základné nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na uložení cookies do pamäte v záujme technicky bezchybného a optimalizovaného sprístupnenia svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú do pamäte iné cookies (napr. cookies zamerané na analýzu  Vášho spôsobu hľadania), sú zvlášť uvedené v tomto Prehlásení o ochrane údajov.

Odovzdanie do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nemáme v úmysle (s výnimkou cookies externých komponentov,  pre ktoré je toto výslovne uvedené).

 

Serverové log-databázy

My, ako prevádzkovateľ webovej stránky, na základe nášho oprávneného záujmu, automaticky zhromažďujeme a ukladáme do pamäte (čl. 6 ods. 1 písm. F DSGVO - Základné nariadenie o ochrane údajov) informácie v takzvaných serverových log-databázach, ktoré nám Váš prehliadač automaticky sprostredkováva. Sú to:

 

- typ prehliadača a verzia prehliadača

 

- použitý operačný systém

 

- referenčný URL

 

- názov hostiteľa pristupujúceho počítača

 

- čas návštevy servera

 

- IP-adresa.

 

Tieto dáta sa nespájajú s inými dátami z iných zdrojov. Serverové log-údaje sa uchovávajú maximálne 7 dní a následne sa vymažú. Údaje sa uchovávajú z bezpečnostných dôvodov, aby bolo možné objasniť napr. prípady zneužitia. Ak sa dáta musia uchovať z dôkazných dôvodov, sú vylúčené z procesu vymazania až do definitívneho objasnenia prípadu. Pre toto obdobie bude spracovanie obmedzené.

 

Kontaktné formuláre

Ponúkame Vám kontaktný formulár , aby ste s nami mohli nadviazať kontakt na dobrovoľnej báze. V rámci kontaktného formuláru evidujeme osobné údaje (meno, priezvisko, údaje týkajúce sa adresy, telefónne čísla, e-mailovú adresu), tému a obsah Vašej správy, ako aj informačný materiál, o ktorý žiadate.  Tieto údaje využívame na to, aby sme zodpovedali Vašu požiadavku. Spracovaním údajov sledujeme oprávnený záujem zodpovedať Vaše požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO - Základné nariadenie o ochrane údajov). Okrem toho sme na základe predpisov obchodného a daňového práva (čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO - Základné nariadenie o ochrane údajov) povinní ich uchovávať.  Údaje sa postupujú nášmu poskytovateľovi hostingu, ktorý poskytuje hosting na základe nášho poverenia. Údaje sa neposkytujú ďalej tretím osobám. Vyššie uvedené údaje plánujeme po dobu 10 rokov uchovať a potom zmazať. S ich poskytnutím do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuvažuje.

 

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby na webovú analýzu Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tzv. "cookies". To sú textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a umožnia analýzu spôsobu používania webovej stránky z Vašej strany. Informácie o Vašom spôsobe používania tejto webovej stránky, ktoré cookie vytvorí, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia do pamäte.

 

Ukladanie Google-Analytics-Cookies do pamäte sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO - Základné nariadenie o ochrane údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze užívateľského správania, aby mohol optimalizovať svoju internetovú ponuku a aj reklamu.

 

Anonymizácia IP

Na tejto stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vďaka tomu Google skráti Vašu IP-adresu  v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša plná IP-adresa na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o Vašich aktivitách na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP-adresa poskytnutá Vašim prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

 

Prehliadačový plugin

Ukladaniu cookies do pamäte môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vášho prehliadačového softwaru; upozorňujeme však na to, že v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť evidovaniu údajov, ktoré sa  vytvárajú prostredníctvom cookie a ktoré sa vzťahujú na používanie tejto webovej stránky  (vrátene Vašej IP-adresy) pre Google, ako aj zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou  Google takým spôsobom, že si stiahnete a nainštalujete prehliadačový plugin, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim hypertextovým odkazom:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Námietka proti evidencii údajov

Kliknutím na nasledujúci hypertextový odkaz môžete prostredníctvom Google Analytics zabrániť evidovaniu Vašich údajov. Osadí sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni evidovaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky:

Disable Google Analytics

 

Viac informácií týkajúcich sa zaobchádzania s údajmi o používateľoch v Google Analytics nájdete v prehlásení o ochrane údajov Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Spracovanie údajov o zákazke

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o zákazke a pri využívaní Google Analytics v plnej miere presadzujeme prísne nariadenia nemeckých úradov na ochranu údajov.

 

You Tube

Naša webová stránka používa pluginy stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google.  Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite jednu z našich stránok vybavenú YouTube-pluginom,  vytvorí sa spojenie na servery YouTube. Serveru YouTube bude oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili. Keď ste prihlásený vo Vašom YouTube-účte, umožníte YouTube priradiť Vaše správanie sa pri surfovaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť takým spôsobnom, že sa odhlásite z Vášho YouTube-účtu. YouTube sa používa v záujme pútavej prezentácie našich  online-ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO - Základného nariadenia o ochrane údajov.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa zaobchádzania s užívateľskými údajmi nájdete v Prehlásení o ochrane údajov YouTube pod:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

V rámci YouTube neuchovávame žiadne osobné údaje. Osobné údaje sa neodovzdávajú iným prijímateľom.

 

 

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Spracovanie údajov v rámci niektorých procesov je možné len s Vašim výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Stačí ak nám zašlete napr. neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov uskutočnená do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

 

Právo podať sťažnosť príslušnému dozorujúcemu úradu

V prípade porušení práva ochrany údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozorujúcemu úradu. Príslušným dozorujúcim úradom pre oblasť práva ochrany údajov je krajinská zmocnenkyňa pre ochranu údajov a informačnú slobodu Severného Porýnia-Vestfálska, Düsseldorf.

 

Právo na prenosnosť údajov

Prislúcha Vám právo, nechať vydať sebe alebo tretej osobe, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte, údaje, ktoré na základe Vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy  spracovávame v automatizovanej podobe. Keď požadujete priamy prevod údajov na inú zodpovednú osobu, stane sa tak len v tom prípade, ak je to technicky možné.

 

Právo na informácie, opravu, zmazanie, zablokovanie

Podľa čl. 15 DSGVO - Základného nariadenia o ochrane údajov máte kedykoľvek právo požiadať MC-Bauchemie o rozsiahle poskytnutie informácií uložených k Vašej osobe. Podľa čl. 17 DSGVO - Základného nariadenia o ochrane údajov môžete od nás kedykoľvek vyžadovať opravu, vymazanie a zablokovanie jednotlivých osobných údajov.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123