VÝZVY A RIEŠENIA

Tunelové stavby odjakživa predstavujú špecifickú výzvu z hľadiska inžinierskej techniky.  Okrem dôsledného naprojektovania a realizácie rozhoduje o úspechu stavby aj optimálna súhra medzi strojovým vybavením a použitou špeciálnou chémiou.  Napriek najlepšiemu projektu, funkčným technológiám a optimálnej realizácii stavby sa aj počas razenia môžu vyskytnúť problémy s priliehajúcou horninou. Aby sa Vaše projekty tunelových stavieb vydarili, MC Vám ponúka systémové riešenia individuálne prispôsobené Vašim stavebným opatreniam  – od razenia až po sanáciu. Využite k Vašej spokojnosti naše skúsenosti viacerých desaťročí s medzinárodnými veľkoprojektmi  a buďte si istí, že použijete optimálny produktový systém pre svoj projekt.

ÚPRAVA ZEMINY PRE TUNELOVACIE STROJE SO ŠTÍTOM NA MECHANICKÉ ROZRÁŽANIE ZEMINY

Efektívne strojové razenie tunelov

Mechanizované tunelovanie predstavuje v súčasnosti bezpečnú a efektívnu tunelovaciu metódu, ktorá sa uplatňuje najmä v prípade zložitých geologických útvarov, ako aj pri budovaní vnútromestských tunelov.  Okrem  razenia štítom s rozpernou doskou    a bentonitovým štítom sa technológia so zeminovým štítom javí ako mimoriadne hospodárna metóda razenia tunelov. Efektívne využívanie zeminových štítov v tunelovacích strojoch umožňuje súčasne kompenzovať zeminové tlaky  pôsobiace na čelbe, pričom rozpojená hornina poslúži ako podperné médium.  Splnenie požiadaviek kladených na podperné médium si vyžaduje úpravu zeminy. V podobe MC-Montan Drive ponúka MC prípravky na úpravu zeminy, ktoré sú špeciálne prispôsobené geologickým podmienkam a ktoré Vám umožnia dosiahnuť vysoký výkon pri razení pri vysokom stupni bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

VÝPLŇOVÁ A STABILIZAČNÁ MALTA DO KRUHOVÝCH ŠKÁR

Spoľahlivé uloženie tunelových rúr vďaka individuálne koncipovaným maltovým systémom

Kruhová škára vznikajúca počas razenia medzi štítom a priliehajúcim horninových materiálom  sa vyplní a stabilizuje maltou do kruhových škár. Možno tak minimalizovať sadanie povrchu a uvoľňovanie priliehajúcej horniny. Celoplošne vtlačená do kruhovej škáry dosahuje malta tuhosť a pevnosť, ktorá zodpovedá hodnotám tuhosti a pevnosti priliehajúcej horniny. MC má pre Vás v podobe systému MC-Montan Grout S k dispozícii receptúry jednozložkových a dvojzložkových mált do kruhových škár, ktoré možno špecificky prispôsobiť vlastnostiam priliehajúcej horniny. Vďaka tomu možno vytvoriť pre každú tunelovú rúru optimálne uloženie pri minimálnej miere sadania.

VZÁJOMNE ZLADENÁ ŠPECIÁLNA CHÉMIA A STROJOVÁ TECHNIKA

Kompletný systém z jednej ruky

Optimálna súhra strojovej techniky a špeciálnej chémie má popri starostlivom naprojektovaní a realizácii rozhodujúci význam pri úspešnom budovaní tunelov. MC ponúka k úprave zeminy a k utesneniu koncového dielu obálky štítu komplexné systémy strojovej techniky a špeciálnej chémie,  ktoré Vám umožnia dosiahnuť veľmi vysoký efekt. Pri úprave zeminy dosiahnete použitím HDT Montan Device CT mimoriadne dobrú kvalitu peny a vynikajúcu kvalitu zeminy aj za komplikovaných geologických podmienok. Aj v oblasti utesnenia koncového dielu obálky štítu je okrem účinných tesniacich materiálov rovnako dôležitá aj optimálna  čerpacia prepravná technika. S našim špeciálnym čerpadlom a tesniacimi hmotami šitými na mieru máte istotu, že koncový diel obálky štítu bude natrvalo tesný.

TRVÁCNE TUNELOVÉ SEGMENTY S NAJVYŠŠOU KVALITOU BETÓNU

Kvalita pre nároky najvyššieho stupňa

Okrem  vnesených síl z nadložnej horniny patria  aj tlačné sily vychádzajúce z razenia tunela k hlavným zaťaženiam tunelového segmentu.  Dokonale vystužené konštrukcie na báze vysokovýkonného betónu sú  preto úplnou nevyhnutnosťou.  

 

MC Vám ponúka rozsiahle portfólio výrobkov, ktoré tvoria vysokovýkonné plastifikačné prísady, urýchľovače tuhnutia,  spomaľovače, stabilizátory, prevzdušňovacie prísady, prímesi do betónu, ako aj separačné prostriedky . Spoločne s našimi expertmi v oblasti technológie betónu zostavíte komplexné riešenie pre Váš projekt, individuálne šité na mieru, ktoré Vám umožní zabezpečiť požadovanú kvalitu a trvácnosť Vašich tunelových segmentov.

STRIEKANÝ BETÓN NA ISTENIE, ZAPEČATENIE, SPEVNENIE, VYHLADENIE A HYDROIZOLÁCIU

Kvalita a istota pri konvenčnej tunelovej stavbe

Stavanie tunelov banským spôsobom alebo aj konvenčné stavanie sa uplatňuje na celom svete. Spektrum metód razenia siaha od razenia v zeminách až po trhavinové razenie. Na prechodné istenie, zapečatenie, spevnenie okrajov horniny a zahladenie líca výrubu a na izolovanie proti vode, sa používa aj striekaný betón. Spevnenie okraja uzavrie pukliny a zabráni vzniku malých následných prielomov, vďaka čomu v horninovom masíve vzniká klenbový efekt. Či použijete metódu suchého alebo mokrého striekania, s produktovým portfóliom MC, ktoré zahrňuje urýchľovače, vysokovýkonné plastifikátory, spomaľovače, prímesi do betónu, ako aj urýchľovače tvrdnutia, vyrobíte optimálny striekaný betón zodpovedajúc Vašim potrebám.

STRIEKANÉ HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY PRE SPOĽAHLIVÉ UTESNENIE TUNELA PROTI VODE

Natrvalo tesné s vysokou mierou odolnosti

Konvenčné tunelové stavby sa utesnia proti vode plastovými tesniacimi pásmi alebo hydroizolačnými membránami, ktoré sa dajú nastriekať. Oba systémy majú spoločný cieľ – zabezpečiť, aby tunel ostal suchý na dobu celej plánovanej životnosti, teda viac ako 100 rokov.  Tento cieľ kladie mimoriadne vysoké požiadavky na hydroizolačné systémy. Chránia nosnú konštrukciu a technické inštalácie a zabezpečujú bezporuchovú prevádzku. Hydroizolácia pri tom musí odolávať chemickému, ale aj mechanickému zaťaženiu.

 

V podobe vysokopružnej hydroizolačnej membrány  MC-Montan Shot Seal, ktorú možno aplikovať suchým striekaním, má pre Vás MC k dispozícii funkčné a flexibilne použiteľné riešenie hydroizolácie pre Váš projekt tunelovej stavby. Možno ho použiť aj na miestach s komplikovaným tvarovaním, napríklad pri budovaní staníc,  priečnych chodieb alebo prístupových štôlní.

STABILIZAČNÉ, HYDROIZOLAČNÉ A SANAČNÉ OPATRENIA SPRIEVÁDZAJÚCE RAZENIE

Minimalizovať riziká počas razenia tunela

Napriek najlepšiemu projektu, funkčným technológiám a optimálnej realizácii stavby, sa už počas razenia tunela môžu vyskytnúť problémy s priliehajúcou horninou, resp. zeminou.  V takýchto prípadoch sa uplatnia sprievodné opatrenia pri razení, pomocou ktorých možno dosiahnuť plánovaný výkon razenia s maximálnou mierou istoty. V podobe MC-Montan Injekt a MC-Injekt ponúka MC vysokovýkonné, spoľahlivé špeciálne injektážne systémy na stabilizáciu a hydroizoláciu horniny, hydroizoláciu plôch a škár a sanáciu trhlín a dutín,  s rýchlym a trvácnym účinkom. Pomocou nich možno sanovať poruchy a netesnosti na výstroji tunela, resp. na ostení tunela bezprostredne po razení. Okrem toho včas vykonané opatrenia zamerané na sanáciu betónu a opatrenia zamerané na ochranu povrchu minimalizujú riziká pre dotknuté stavby. To ušetrí nielen náklady na údržbu v budúcnosti, ale odrazí sa pozitívne na trvácnosti celého stavebného diela.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123