KTO SME?

Spoločnosť MC-Bauchemie patrí v medzinárodnom meradle medzi popredných výrobcov, ktorí sa zameriavajú na produkty a technológie v oblasti stavebnej chémie. Je zastúpená vo viac ako 40 krajinách po celom svete a má za sebou viac než 55 rokov úspešnej aktívnej činnosti. Ponúkame Vám celú paletu zaujímavých pracovných pozícií v dynamicky sa rozvíjajúcom podniku – v odbyte, produktovom manažmente, v správe, v oblasti výskumu a vývoja, alebo vo výrobe.

 

Zaujali sme Vás?

 

NAŠE HODNOTY

"Firma je len taká dobrá, akí dobrí sú jej pracovníci." Tento výrok pochádza od zakladateľa našej spoločnosti Heinricha W. Müllera a je aj v súčasnosti vodítkom pri vedení a manažovaní pracovníkov spoločnosti MC.  Naši zamestnanci vyžívajú priestor pre uplatnenie vlastnej kreativity, uvedomujúc si mieru vlastnej zodpovednosti, a ruka v ruke sa angažovane zapájajú do tímovej práce.

 

Sú to otvorení, odborne zdatní ľudia orientovaní na zákazníka. Každému projektu sa venujú s maximálnou zodpovednosťou, podporujú našich zákazníkov a kolegov v rámci individuálneho  poradenstva, a pomáhajú nájsť najlepšie riešenie, ktoré je zárukou pocitu istoty a vnútornej pohody. A práve toto je  jedným z dôvodov viac než 55 ročnej úspešnej minulosti MC.

 

 

ČO PONÚKAME

Spájame výhody firmy pod rodinným vedením s výhodami globálne aktívneho koncernu a učňom, absolventom a skúseným odborníkom poskytujeme veľmi dobrú štartovaciu pozíciu a perspektívy v rámci kariéry. Naši zamestnanci profitujú z mnohostranne zameraných činností, zo širokého priestoru pre uplatnenie vlastnej kreativity a z veľkej miery vlastnej zodpovednosti.

Kladieme veľký dôraz na vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie našich pracovníkov a od začiatku im poskytujeme podporu v rámci systematicky zaraďovaných vzdelávacích a tréningových programov.

 

 

 

KOHO HĽADÁME?

Pracovníci s odbornými znalosťami a dobrými osobnostnými vlastnosťami, ako aj náležitou motiváciou, so srdcom a rozumom na správnom mieste sú v spoločnosti MC stále vítaní vo všetkých funkciách – počnúc správou, cez výskum a vývoj, výrobu, až po produktový manažment, Business Development a odbyt. Solídne technické alebo ekonomické poznatky sú pri tom veľmi dôležité. Ale oveľa dôležitejšia je pre nás osobnosť človeka. Náš pracovník by mal byť otvorený novým kontaktom, pracovať samostatne a cieľavedome. Mal by mať v sebe dobrú dávku osobnej angažovanosti a oddanosti. Okrem toho by ho mala napĺňať radosťou spolupráca s ľuďmi, ktorí sú príslušníkmi rôznych národov a kultúr a byť v prejave otvorený a spoľahlivý, s primeranou dávkou zvedavosti. Keď sa tieto vlastnosti zhodujú s Vašou osobnosťou, MC je tým správnym miestom pre Vás. Chopte sa svojej šance!

 

 

Pozrite si ponuku pracovných miest

PERSPEKTÍVA A PRÍLEŽITOSŤ

Kariéry v spoločnosti MC sú rovnako individuálne, ako osobnosti, ktoré tu pracujú. Ponúkame mnohostranné činnosti, ktoré v sebe spájajú veľký priestor pre uplatnenie vlastnej kreativity s primeranou mierou vlastnej zodpovednosti.

VÁŠ ZAČIATOK V MC

Učni, absolventi alebo odborníci, motivované pracovníčky a motivovaní pracovníci, ktorí svoju prácu vykonávajú s vášňou, a so zdravým rozumom – všetci sú vždy vítaní v našej spoločnosti – v divízii výskumu a vývoja, v odbyte, produktovom manažmente, v správe, v našich skladoch alebo aj vo výrobe.

 

V pozícii medzinárodne pôsobiacej rodinnej firmy Vám ponúkame priamočiare rozhodovacie procesy a atraktívne možnosti rozvoja. V MC neexistujú fixné kariérne rebríčky. Naopak. Každý pracovník má možnosť budovať si svoj vlastný rebríček na báze osobnej angažovanosti a nasadenia.

 

Chcete si u nás vybudovať Vašu osobnú kariéru?

 

 • Absolventi škôl

  MC-Bauchemie sa veľmi intenzívne angažuje aj v rámci prípravy absolventov škôl na budúce povolanie: v súčasnosti MC v Nemecku vzdeláva 45 učňov, vďaka čomu dostane ročne 15 mladistvých učebnú zmluvu pre ekonomickú a obchodno-technickú oblasť. V rámci dvoj- až trojročného vzdelávania prechádzajú všetkými relevantnými oddeleniami vo firme. Riešia každodennú agendu a aktívne sa zapájajú do práce tímu ako jej súčasť. V priebehu tohto procesu majú dokonca možnosť byť nasadení v zahraničných zastúpeniach spoločnosti. Po úspešne absolvovanom vzdelávacom procese môžu ctižiadostiví a angažovaní učni, ktorí ukončili štúdium s dobrými výsledkami, pokračovať vo svojej ceste v MC. Máme veľa príkladov niekdajších učňov, ktorí urobili kariéru v spoločnosti MC.

 • International Trainees

  Absolventom vysokých škôl ponúkame medzinárodný vzdelávací program, v rámci ktorého spoznajú výrobky a techniky zaužívané v MC, zbierajú skúsenosti na stavbách a pri práci na projektoch, a majú možnosť budovať internú a externú sieť. V priebehu 18 až 24 mesiacov ich buď dokonale pripravíme na vykonávanie zodpovednej úlohy v našich domácich a zahraničných organizáciách (International Traineeship), alebo sú už predurčení na konkrétnu úlohu v našej medzinárodnej organizácii a prejdú intenzívnym prípravným procesom v trvaní 12 mesiacov v Nemecku a/alebo v inej krajine, ktorý ich pripraví na výzvu, ktorú majú pred sebou (International Career Preparation).

 • Absolventi vysokých škôl & Young Professionals

  Absolventom a absolventkám, ktorí/ktoré ukončili štúdium v oblasti stavebníctva, chémie, mineralógie, alebo ekonómie, alebo už niekoľko rokov vykonávali svoje povolanie, ponúkame celý rad zaujímavých pracovných a štartovacích pozícií v spoločnosti MC – počnúc výskumom a vývojom, cez výrobu a správu, až po odbyt a produktový manažment. Po absolvovaní úvodného systematického vzdelávacieho programu čoskoro preberiete zodpovednosť s možnosťou pracovať samostatne a ďalej sa rozvíjať. Sprevádzať Vás budú skúsení mentori. Využite túto šancu a poďte k nám!

 • Profesionáli

  Keď disponujte rozsiahlymi skúsenosťami ako stavebný inžinier/stavebná inžinierka, pracovník/pracovníčka so zameraním na odbyt, aplikačnú techniku alebo ako manažér/manažérka Business Development v rámci stavebníctva, spoločnosť MC je pre Vás to pravé riešenie. My stále hľadáme kvalifikovaných spolupracovníkov a spolupracovníčky so skúsenosťami, ktorí sú schopní úspešne rozvíjať naše podnikanie. Ponúkame Vám mnoho zaujímavých a atraktívnych pracovných pozícií a možnosť rásť a rozvíjať sa spolu s nami.

OBCHODNÉ DIVÍZIE

Všetky aktivity nášho podnikania sú založené na princípe kvality a princípe orientácie na zákazníka.

Všade platia rovnako vysoké štandardy – počnúc výrobnými prevádzkami, cez laboratóriá a naše sklady, a končiac logistikou a odbytom.

 

Našim spolupracovníkom, ktorí sú najdôležitejším pilierom úspechu nášho  podnikania, poskytujeme zaujímavé pracovné ponuky a dobré možnosti ďalšieho rozvoja.

 • Business Development Management

  Business Development Management má dôležité poslanie v medzinárodne aktívnej spoločnosti, akou je MC. Naši manažéri zabezpečujú hladký priebeh komunikácie medzi divíziami spoločnosti v centrále v Nemecku a v krajinách, za ktoré sú zodpovední. Okrem toho podporujú svojich regionálnych manažérov a konateľov jednotlivých krajín pri rozvíjaní podnikania, pri otváraní nových trhov a využívaní trhového potenciálu.

 • Logistika

  Naši spolupracovníci v oblasti logistiky sú aktívni na rozhraní medzi výrobou a predajom na jednej strane, a našimi zákazníkmi na strane druhej, a starajú sa o optimálne plánovanie skladovania, prekládky a transportu tovarov. Denne sa zasadzujú za to, aby naši zákazníci dostali svoje objednané výrobky just in time. Majú vždy jediný cieľ – uspokojiť potreby zákazníka spoľahlivými službami a dodávkou v stanovenom termíne.

 • Global Product Management

  Global Product Management je spojovacím článkom medzi divíziami výskumu a vývoja, Business Development Management, Fields of Expertise a odbytom. Naši produktoví manažéri sú zodpovední za svoje produktové rady a novo vyvinuté výrobky a ich uvedenie na trh s orientáciou na príslušné cieľové skupiny. Pomáhajú v rámci odbytu v jednotlivých krajinách a vo Fields of Expertise, ako aj pri riešení technických otázok a zhotovovaní marketingových podkladov a organizujú školenia zamerané na výrobky.

 • Field of Expertise

  Naši pracovníci pracujúci vo Fields of Expertise sú zodpovední za integrovanie, zjednocovanie a združovanie know-how spoločnosti MC v určitých špecifických technológiách a starajú sa o celosvetový transfer know-how v rámci spoločnosti MC. Veľmi úzko spolupracujú s Global Product Management-om, s regionálnym manažmentom, ako aj s Business Development Management-om a za účelom nachádzania nových potenciálov pre cieľové trhy vykonávajú analýzy trhu. Následne vyvíjajú produktové a odbytové stratégie zamerané na otváranie trhového potenciálu. Prichádzajú s podpornými marketingovými opatreniami a školiacimi aktivitami.

 • Predaj

  Predaj má pre MC-Bauchemie kľúčový význam, lebo pracovníci odbytu sa starajú o priamy kontakt s našimi zákazníkmi a predávajú naše výrobky. Veľmi dobre musia poznať produktové systémy MC a musia byť schopní ponúknuť našim zákazníkom vhodné riešenia pre ich špecifické potreby. Majú na starosti región, o ktorý sa musia postarať samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Zabezpečujú vybudovanie siete, ktorú tvoria zákazníci a partneri, starajú sa o túto sieť, a získavajú aj nových zákazníkov. Pri týchto aktivitách každodenného chodu firmy ich podporuje naše oddelenie zákazníckeho servisu, aplikačnej techniky a produktový manažment.

 • Výskum a vývoj

  Našou motiváciou je riešiť problémy dneška, rozvíjať štandardy zajtrajška, byť o krok vpredu a rozširovať rozvoj nad rámec súčasného stavu techniky. Skúmanie a vyvíjanie nových produktov a systémov je odjakživa hlboko zakorenené v našom podniku a je jedným z dôvodov úspechu MC-Bauchemie. Desať percent našich pracovníkov pracuje v oblasti výskumu a vývoja. Chemici, mineralógovia a technici stavebných látok z našich laboratórií úzko spolupracujú v celosvetovom meradle s technickým produktovým manažmentom a s našimi odbornými poradcami z odbytu. Na tejto živnej pôde sa darí inovatívnym nápadom a riešeniam, ktoré sú šité na mieru miestnym špeciálnym potrebám našich partnerov. Tak sme za uplynulých päť desaťročí vyvinuli celý rad výrobkov, ktoré sa neskôr zaradili medzi priemyselné štandardy.

 • Výroba

  Momentálne máme v celosvetovom meradle viac než 20 výrobní- počnúc Nemeckom, cez Brazíliu, Rusko, Indiu a Guineu, a končiac Vietnamom. Vyrábame prísady, maltu, omietky, potery, lepidlá, farby, uzatváracie vrstvy, tesniace tmely, alebo aj materiály na špeciálnu ochranu povrchov. Vyrábame ich pomocou špeciálnych surovín a receptúr a využívame pritom najmodernejšiu techniku a know-how našich pracovníkov.

PRÁCA V MC

Užívať si slobodu v kreativite, preberať zodpovednosť, spoločne dať niečo do pohybu a rásť  - toto si cenia naši zamestnanci na MC. A firme to vracajú v podobe angažovanosti, lojality a dlhoročného pocitu spolupatričnosti.

Názor zamestnancov

person

"Počas 20 rokov u MC bolo mojou ambíciou a súčasne osobnou motiváciou poskytovať mojim zákazníkom dobrú kvalitu a dobré služby  a pokračovať v mojom profesijnom rozvoji."

Luzian Haida, Sales Representative

person

"Už viac než 11 rokov rada pracujem vo firme MC a vážim si spoluprácu s motivovanými kolegami, silného tímového ducha a otvorenú komunikáciu."

Dr. Jana Schütten, Global Product Manager

person

"Vo firme MC som od začiatku pociťovala spolupatričnosť. Páči sa mi pracovať vo firme, ktorá ma nadchýna a dáva mi možnosť rásť spolu s ňou a rozvíjať sa pri tom."

Maria L. Perez, Business Development Manager

person

"Spolupráca na vývoji nových produktov v tíme s produktovým manažmentom, laboratóriom a obchodným oddelením, implantovanie vlastných nápadov a blízkosť k zákazníkovi,  to sú veci, ktorých by som sa nerád vzdal."

Uwe Strauch, Application Engineer

Rozvoj zamestnancov

"Firma je len taká dobrá, akí dobrí sú jej pracovníci." Tento výrok pochádza od zakladateľa našej spoločnosti Heinricha W. Müllera. Riadime sa ním aj v súčasnosti pri rozvoji zamestnancov spoločnosti MC a odzrkadľuje sa najmä v ich vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní. Náš program má v celosvetovom meradle veľmi dobrú povesť a je v tejto podobe jedinečný. Našim zamestnancom poskytujeme systematické vzdelávanie a individuálnu podporu v súlade s ich danosťami, želaniami a samozrejme s úrovňou ich angažovanosti.  Naše tréningové a vzdelávacie balíčky sprostredkujú schopnosti a motivujú súčasne – a prinášajú prospech nie len pre pracovníka, ale najmä pre našich zákazníkov. A toto je veľmi dôležitá  súčasť nášho úspechu.

ZÁKLADNÝ KURZ

Začiatočníci sa po nástupe do MC individuálne oboznámia s pracovnými úkonmi  a zapoja sa do základného a rozširujúceho vzdelávania, v rámci ktorého majú možnosť získať teoretické a praktické vedomosti o produktových technológiách a procesoch. 

 

Okrem tém zameraných na výrobky sa vzdelávanie upriamuje aj na oblasť ekonomiky a odbytu.  Takýmto spôsobom náležite pripravíme našich pracovníkov na úlohy, ktoré ich čakajú.

 

Školenia organizujeme pre našich pracovníkov všade vo svete viackrát ročne v nemeckom a anglickom jazyku.

Rozvoj zamestnancov

Po nástupe nových zamestnancov do firmy ich „nespustíme z očí“. Našou ponukou ďalšieho vzdelávania podporujeme ich úspešné napredovanie, aby sa ich kariéra vyvíjala tým správnym smerom. Veľa školení prebieha priamo na mieste v našich školiacich strediskách.

 

Školenia sú zamerané na problematiku odbytu, organizujeme Office-školenia, prezentačné semináre pod vedením skúsených expertov z našich radov a pod vedením externých špecialistov sa venujeme aj širokému spektru zaujímavých a pútavých tém ďalšieho vzdelávania.

 

Okrem toho dávame našim pracovníkom aj možnosť zúčastniť sa jazykových kurzov, aby sme ich po jazykovej stránke ešte lepšie pripravili na medzinárodné úlohy.

MANAGEMENT TRÉNING

Manažment zodpovedá vo veľkej miere za úspech a ďalší rozvoj firmy, ale aj za riadenie a podporu našich pracovníkov. Preto sú na programe pre našich manažérov  tréningy zamerané na ekonomiku a stratégiu.

Okrem toho zabezpečujeme aj interné a externé semináre pre vedúcich pracovníkov, aby sa naše zásady spolupráce a riadenia aj skutočne stali súčasťou každodenného života. 

 

Našich budúcich manažérov podporujeme okrem toho už po mnohé roky v rámci modulárneho vzdelávacieho programu, ktorý ich pripravuje na riadiace úlohy, ktoré ich v budúcnosti očakávajú.

Kontaktujte nás

Chcete s nami nadviazať kontakt, alebo sa chopiť iniciatívy, a uchádzať sa u nás o prácu?

Využite teda náš kontaktný formulár.

 • MC-Bauchemie, spol. s r.o.

  Diaľničná cesta 6
  903 01 Senec
  Slovensko
  telefón: 02/44 44 21 95
  fax:  02/44 44 13 48
  info@mc-bauchemie.sk

Pošli

Ponuka práce

Motivovaní pracovníci s jasnou hlavou a so srdcom na správnom mieste sú vo všetkých divíziách spoločnosti MC vítaní – počnúc odbytom, cez produktový manažment, správu, a končiac laboratóriom a výrobou. Keď nie je vypísané žiadne voľné miesto, ktoré by zodpovedalo Vašim vedomostiam, skúsenostiam a záujmom, chopte sa iniciatívy a pošlite nám svoje podklady žiadateľa o zamestnanie. Radi si ich pozrieme a preveríme možnosti Vášho zaradenia. Tešíme sa na Vaše kontaktné údaje a možnosť spoznať Vás čoskoro. 

CHCELI BY STE PRACOVAŤ V MC?

U nás sú ľudia s jasnou hlavou, so srdcom na správnom mieste a s náležitou motiváciou vždy vítaní.

Pozrite si ponuku pracovných miest
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123