Vlastnosti

 • Dvojzložková veľmi dobre injektovateľná elastomérová živica na báze polyuretánu,
 • mimoriadne nízka viskozita a nepatrné povrchové napätie,
 • možnosť pohodlného spracovania kartušovým systémom,  
 • rýchly hydroizolačný účinok, trvalá vodotesnosť,
 • vytvorenie vodotesnej štruktúry s uzavretými pórmi,
 • vysoká miera elasticity a flexibility pri nízkych teplotách,
 • veľmi dobrá hygiena vody a zlúčiteľnosť so životným prostredím, 
 • dobrá chemická odolnosť,
 • certifikovaná na injektáž betónu podľa STN EN 1504 -5 (CE), murivo podľa WTA 4-4-04 (Pracovné združenie Zachovanie stavieb a pamiatková starostlivosť), podľa smernice UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie) pre kontakt s pitnou vodou, podľa skúšobných zásad pre injektáž do pôdy a podzemnej vody DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku),
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo (trhlina), inhalácia periodicky, spracovanie.

Použitie

 • Pružná hydroizolačná výplň trhlín, škár a dutín v pozemnom staviteľstve,
 • EN 1505-5 klasifikácia U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35),
 • menšie injektážne práce na podzemných  a inžinierskych stavbách,
 • hydroizolácia nádrží pitnej vody,
 • hydroizolácia muriva proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti,
 • výplň trhlín v stavbách vystavených vysokému chemickému zaťaženiu, napr. zariadenia na skladovanie, stáčanie a vykladanie látok ohrozujúcich vodu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123