Vlastnosti

 • Jednozložkové spojivo, viazané cementom, zušľachtené prísadou plastu, bez obsahu tricalciumaluminátu, (neobsahuje C3A),
 • vodonepriepustná, odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL), ako aj stieraniu teplôt,
 • možnosť vysokého mechanického zaťaženia,
 • odolná proti veľmi silnému agresívnemu účinku síranov,
 • možnosť skorého zaťaženia vodou,
 • vhodná ako systém povrchovej úpravy v oblasti komunálnych odpadových vôd trvalo do pH ≥3,5, odolná proti účinkom, ktorým je betón vystavený v triede expozície XA3 podľa STN EN 206,
 • trieda R3 podľa STN EN 1504-3 (staticky relevantné),
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu.

Použitie

 • Povrchová úprava betónových a murovaných šácht, kanálov odpadových vôd a akumulačných nádrží,
 • reprofilácia výlomov a chýbajúcich častí v šachtách, kanáloch odpadových vôd a akumulačných nádržiach,
 • plošné vyrovnanie v murovaných šachtách,
 • vytvorenie výžľabkov,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123