Vlastnosti

 • Jednozložkové spojivo, viazané cementom, zušľachtené prísadou plastu, (neobsahuje C3A),
 • možnosť spracovania striekaním a odstreďovaním (parciálne ručné spracovanie s adhéznym mostíkom ombran HB),
 • vodonepriepustná, odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • možnosť vysokého  mechanického zaťaženia,
 • odolná proti veľmi silnému agresívnemu účinku síranov a chloridov,
 • možnosť skorého zaťaženia vodou,
 • vhodná ako systém povrchovej úpravy v oblasti komunálnych odpadových vôd trvalo do pH ≥ 3,5; odolná proti účinkom, ktorým je betón vystavený v triede expozície XA3 podľa STN EN 206,
 • trieda R3 podľa STN EN 1504-3 (staticky relevantné),
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu.

Použitie

 • Povrchová úprava betónových a murovaných šácht, kanálov odpadových vôd a akumulačných nádrží,
 • reprofilácia výlomov a chýbajúcich častí v šachtách, kanáloch odpadových vôd a akumulačných nádržiach,
 • aplikácia striekaním mokrým postupom a odstredivým striekaním,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • možno použiť proti účinkom, ktorým je betón vystavený v expozičných triedach XA3, XS3 a XD3 podľa STN EN 206.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123