Vlastnosti

 • Hydraulicky tuhnúca malta,
 • pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
 • vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
 • vysoký stupeň adhéznej pevnosti v ťahu na správne vopred upravených podkladoch,
 • vodonepriepustná,
 • odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • objemovo stála,
 • dobré vlastnosti z hľadiska tekutosti,
 • neobsahuje chloridy,
 • možnosť čerpania,
 • nehorľavá podľa STN EN 13501 - trieda reakcie na oheň A1,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-6 ako výrobok na kotvenie.

Použitie

 • Zálievková malta s vysokými hodnotami počiatočnej pevnosti na podliatie/zálievku zariadení zameraných na presnosť,
 • podliatie/zálievka elektrárenských zariadení a základov pod stroje, ktoré sú vystavené vysokému dynamickému namáhaniu, napr. turbín, generátorov, kompresorov, motorov,
 • podliatie/zálievka fixačných prvkov a ložiskových podperných bodov,
 • zálievka oceľových a betónových podpier,
 • podliatie/zálievka mostných podpier a koľají žeriavových dráh,
 • zálievka oceľových konštrukcií, upevňovacích kolíkov, oceľových montážnych prvkov do betónu,
 • zálievka tuhých škár medzi prefabrikátmi, resp. medzi prefabrikátmi a prvkami z monolitického betónu.
 • podliatie veterných elektrární.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123