Vlastnosti

 • Pripravený na použitie, – treba len zmiešať s vodou,
 • maximálna veľkosť zrna 8 mm,
 • veľmi dobré vlastnosti z hľadiska tekutosti,
 • vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
 • rozpínavý, kompenzované zmrašťovanie,
 • vysoký stupeň adhéznej pevnosti v ťahu na správne vopred upravených betónových podkladoch,
 • možnosť čerpania, neobsahuje chloridy, podľa STN EN 934-1,
 • veľmi vysoký stupeň odolnosti proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) podľa CDF (Capillary suction of De-icing chemicals and Freeze-thaw test), 
 • nehorľavý podľa STN EN 13501 - trieda reakcie na oheň A1,
 • schválený ako zálievkový betón nach DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)
 • certifikovaný ako výrobok na kotvenie podľa STN EN 1504-6,
 • GISCODE: ZP1.

Použitie

 • Zálievkový betón na podliatie/zálievku zariadení zameraných na presnosť, základov strojov, mostných podpier, koľají žeriavových dráh, turbín, motorov, oceľových konštrukcií,
 • zálievkový betón na zálievku upevňovacích kolíkov, oceľových montážnych prvkov do betónu, tuhých škár medzi prefabrikátmi, resp. medzi prefabrikátmi a prvkami z monolitického betónu,
 • zálievkový betón na zabetónovanie podpier do základov s kalichom, na zálievku dutých priestorov a medzipriestorov a výrezov,
 • možno použiť podľa STN EN 206 v expozičných triedach XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3, XF 1-4,
 • možno použiť vo vlhkostných triedach WO,WF,WA pri vystavení alkalicko-kremičitej reakcii.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123