Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • staticky započítateľný,
 • vysoký stupeň odolnosti proti karbonatizácii,
 • odolný proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) a chloridom,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1 - trieda reakcie na oheň A1,
 • odolný proti požiaru podľa kriviek závislosti teploty od času podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky pre inžinierske stavby), časť 5, odsek 1+2, smernice Spolkového úradu pre železnice
 • odolný proti požiaru podľa kriviek závislosti teploty od času podľa ISO 834, trieda odolnosti proti požiaru F90/F120,
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Náhrada betónu podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), časť 3 masívne konštrukcie, odsek 4 pre oblasti použitia SPCC (sprayable polymer cement concrete) a PCC II - dynamicky a nedynamicky namáhané plochy,
 • SPCC/PCC-náhrada betónu podľa ZTV-W (Ďalšie technické zmluvné podmienky – vodné staviteľstvo) oblasť výkonu LB 219 pre opravy vodných stavieb, možno použiť pri expozíciách  XC 1-4, XF 1-4, XW 1-2, XD 1-3, XS 1-3, XM 1 a XA 1-2,
 • SPCC/PCC náhrada betónu podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu), schválená pre triedy namáhania M2 a M3,
 • opravná/sanačná malta a malta na vloženie anódy podľa STN EN 12696 pre sanačný princíp „Katodická ochrana ocele v betóne“ (aj vodorovné plochy),
 • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princípy 3, 4 a 7, metódy 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123