Vlastnosti

  • Dvojzložkové lepidlo,
  • vysoké hodnoty adhéznej pevnosti v ťahu pri relatívne krátkom čase vytvrdnutia, 
  • jednoduché spracovanie, nekvapká pri nanášaní a neobsahuje rozpúšťadlá.

Použitie

  • Testovanie stupňa adhézie betónu, PCC-malty a povrchových vrstiev,
  • skúšky materiálu, diagnózy poškodení a dozorovanie výrobcom a cudzou inštitúciou opatrení zameraných na obnovenie funkčného stavu,
  • stanovenie povrchovej pevnosti v ťahu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123