Vlastnosti

  • Nízkoviskózna, vysokoreaktívna duromérová živica na báze polyuretánu,
  • húževnato elastická konzistencia v stave po ukončení reakcie,
  • zodpovedá hygienickým požiadavkám na opravné systémy podľa smernice UBA (Spolkový úrad pre životné prostredie),
  • zodpovedá požiadavkám nariadenia DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) "Posudzovanie vplyvov stavených výrobkov na pôdu a podzemnú vodu",
  • systémový komponent povolenia DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) Z-42.3-472 (ProKasro 2K-injektáž).

Použitie

  • Výplň trhlín, spojok a hrdiel s vytvorením silového spoja,
  • hydroizolačná injektáž lekáží v rúrových hrdlách, v ukončení rúr v hrdlovom spoji a v trhlinách,
  • sanácia hrdiel a spojov pri použití robotickej techniky,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123