Vlastnosti

  • Stabilná mazanina na báze epoxidovej živice, s možnosťou strojového spracovania,
  • odolnosť proti odpadovým vodám a vysoký stupeň odolnosti proti chemikáliám,
  • dobrá priľnavosť na suchých, matne vlhkých a vlhkých minerálnych podkladoch,
  • dobré adhézne spojenie na laminátoch vystužených sklenými vláknami,
  • súdržná vrstva aj v priestore nad hlavou,
  • možnosť stierkovania pri použití zodpovedajúcej robotickej techniky.  

Použitie

  • Stierkovanie a injektáž trhlín  výlomov vo vedeniach komunálnych odpadových vôd,
  • stierkovanie a injektáž puklín hrdlových štrbín vo vedeniach komunálnych odpadových vôd,
  • trvalo tesné napojenie bočných prívodov.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123