Vlastnosti

 • Dvojzložkový, zušľachtený prísadou plastu,
 • odolný proti teplotám do - 35 °C,
 • difúzne otvorený, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • odolný proti teplote, mrazu, chloridom a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHR),
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom, možnosť vyhladiť a vyšúchať, nevyžaduje dodatočné ošetrenie,
 • odolný proti prerastaniu koreňov,
 • schválený ako systém podľa WHG - nemeckého zákona o hospodárení s vodou,
 • skúšaný a schválený podľa ZTV-W (Ďalšie technické zmluvné podmienky pre vodné staviteľstvo) , oblasť výkonu LB 219,
 • ťažko zápalný, trieda reakcie na oheň C-s1, d0 nach STN EN 13501-1,
 • certifikovaný podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Systém povrchovej ochrany pre pozemné a inžinierske stavby,
 • systém povrchovej ochrany v oblasti ochrany vôd, napr. pre záchytné vane transformátorov, 
 • systém povrchovej ochrany pre vodohospodárske stavby dočasne vystavené účinkom vody,  (doba sušenia Zentrifix F 92 do prvého vystavenia účinkom vody 7 dní),
 • certifikovaný podľa STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, metódy 1.3, 2.2 a 8.2,
 • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123