Vlastnosti

 • Dvojzložková kombinácia polyuretán-polymér, Polyurethan-Polymer-Kombination
 • vytvára filmový povlak na povrchu, vodnatá, po vyschnutí matná,
 • UV-stabilná a odolná proti vplyvom počasia,
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • možnosť spracovania valčekovaním a bezvzduchovým striekaním,
 • nehorľavá, trieda reakcie na oheň B-s1, d0 nach STN EN 13501-1 (systémová skúška),
 • čistiteľnosť preukázaná podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), TL/TP (Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy) pre betón s AGS (anti-grafity-systém),
 • skúšaná a schválená ako systém povrchovej ochrany v skladbe OS 2.

Použitie

 • Preventívna ochrana betónu na plochy vystavené vplyvom počasia v exteriéri,
 • povrchová ochrana nepochôdznych a nepojazdných plôch v exteriéri,
 • permanentný ochranný systém proti neželaným farebným výtvorom,
 • možno použiť na betón, omietku, lakované kovové plochy a mnohé staré nátery,
 • použitie na betón v kombinácii s Emcephob WM alebo Emcephob HC,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, metódy 1.3, 2.2 a 8.2.

Downloads

Viac
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123