Vlastnosti

 • Na báze kopolymérovej disperzie, pripravená na použitie,
 • vodnatá, po vyschnutí transparentná,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • UV-stabilná a odolná proti vplyvom počasia,
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • možnosť spracovania valčekovaním a bezvzduchovým striekaním,
 • minimálne náchylná na znečistenie,
 • k dispozícii je osvedčenie o splnení emisných limitov podľa smernice AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov),
 • nehorľavá, trieda reakcie na oheň B-s1, d0 nach STN EN 13501-1 (systémová skúška),
 • k dispozícii je osvedčenie o splnení emisných limitov podľa smernice AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov),
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Preventívna ochrana betónu na plochy v exteriéri a interiéri,
 • povrchová ochrana nepochôdznych a nepojazdných plôch v exteriéri,
 • možnosť použitia v oblasti vystavenej rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu,
 • možná kombinácia s Emcephob WM a Emcephob HC,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, metódy 1.3, 2.2 a 8.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123