Vlastnosti

  • Ochrana pred dynamickým, statickým a tepelným zaťažením,
  • zlúčiteľná s bitúmenom,
  • flexibilná,
  • pripravená s možnosťou ohýbania pre oblasť výžľabkov, bez nutnosti pristrihovania pri zhotovení výžľabku.

Použitie

  • Ochranná platňa,  
  • ochrana pre hydroizolácie s výrobkami Nafuflex,
  • možnosť použitia v oblasti výžľabkov.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123