Vlastnosti

  • Ochrana povrchu a dodatočné ošetrenie čerstvého betónu nepochôdznych a nepojazdných betónových častí stavebnej konštrukcie vo vonkajších priestoroch nových a pôvodných stavieb, predovšetkým stavieb, ktoré boli vybudované pri použití klzného alebo šplhavého debnenia, napr. betónové komíny, telekomunikačné veže, silá, 
  • ochrana betónových stavieb pred agresívnym atmosférickým zaťažením, najmä pred oxidom uhličitým,
  • predpisový systém: 2 x MC-Schutzüberzug 702,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8; metódy 1.3, 2.2 a 8.2

Použitie

 • Surface protection and curing of fresh concrete for non-accessible and non driven-on exterior concrete components, especially for structures build in sliptorm or climbing form, e.g. concrete smokestacks, telecommunication towers, silo structures
 • Protection of concrete structures against aggressive airborne attacks, especially carbon dioxide
 • Standard system: 2 x MC-Schutzüberzug 702
 • REACH-assessed exposure scenarios: periodicai water-contact, periodical inhalation, application
 • Certified according to EN 1504 part 2 for principle 1, 2 and 8, procedure 1.3, 2.2 and 8.2

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123